1. Kdo prireja nagradno igro
Organizator nagradne igre je Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, davčna številka: SI 58459774.

 

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka do vključno 31. 12. 2014, na spletni strani: www.pekarna-pecjak.si. Nagradna igra poteka v več krogih:  v vsakem krogu se izvede anketa z novimi vprašanji in vsakomur, ki odgovori celovito in verodostojno ter pusti svoje kontaktne podatke, se pošlje kupon ugodnosti. Vsaka oseba, ki na anketo odgovori v celoti, prejme tak kupon, a le enega na osebo. Kupon je poslan po elektronski pošti in je veljaven le natisnjen v roku enega meseca od prejema. Po treh mesecih ali ko na anketo odgovori vsaj 1000 ljudi, kar je kasneje, se izžreba dobitnika glavne nagrade. Nato se začne novi krog.

 

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija ponudbe Pekarne Pečjak in izvajanje trženjskega komuniciranja.

 

4. Potek nagradne igre
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na spletni strani http://www.pekarna-pecjak.si odgovorijo na anketna vprašanja, podajo vse zahtevane osebne podatke, označijo (odkljukajo), da se strinjajo s temi pravili, in e-vprašalnik nato pravilno oddajo. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Več oseb lahko sodeluje z enim e-poštnim naslovom, vendar organizator presodi, ali gre dejansko za več oseb, ki so upravičene vsaka do svojega kupona in udeležbe pri žrebanju, ali ne. V slednjem primeru ima organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

 

5. Potegovanje za nagrade in zbiranje glasovnic
Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili. Vsak sodelujoči, ki pravilno in v celoti izpolni vprašalnik, prejme po elektronski pošti kupon ugodnosti, ki ga lahko ob predložitvi osebnega dokumenta unovči v eni od prodajaln Pekarne Pečjak. Vsak lahko na posamezni vprašalnik odgovarja le enkrat, ponovno pa je vabljen k sodelovanju, ko se vprašalnik zamenja. Poleg tega imajo vsi sodelujoči možnost biti izžrebani za glavno nagrado.

Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega in  da sodelujoči že med nagradno igro ni bil izključen.

 

6. Žrebanje nagrajencev
Žrebanje nagrajencev bo potekalo na tri mesece ali ko bo na vprašalnik odgovorilo 100o oseb, kar bo kasneje, na naslovu organizatorja ali izvajalca in pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo ob vsakem žrebanju pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.

 

7. Pristojnosti komisije
Komisija v sestavi:

 • Silvester Pečjak (predsednik komisije; predstavnik organizatorja),
 • Melanija Končina Boltin (članica komisije; predstavnica izvajalca),
 • Katja Goljevšček (članica komisije; predstavnica izvajalca)

ima te pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival glasovnice z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija posameznega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 10 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji nesporno dokazati, na način, kot ga določi komisija, da je sodeloval ob natančnem upoštevanju teh pravil. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, ali se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.
Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja ali izvajalca, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.
Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval.
Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 

8. Seznam nagrad
Vsak sodelujoči prejme po e-pošti časovno omejen kupon ugodnosti za nakup v eni od prodajaln Pekarne Pečjak. Po zaključku vsakega kroga nagradne igre  se izžreba nagrajenca, ki bo v prodajalni prevzel paket izdelkov Pekarne Pečjak in promocijskih izdelkov v vrednosti 100 € (maloprodajna cena).

 

9. Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, v e-poštnih sporočilih nagradne igre in na promocijskih materialih, za kar od organizatorja ali izvajalca ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre, najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja nagrajencev.

 

10. Splošno o nagradah in nagrajencih
Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade.
Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje 7 dni po zaključku žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 7 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno, ali se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.
Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 

11. Pravila priporočanja
Sodelujoči lahko nagradno igro priporočajo drugim osebam (recimo prijateljem).
Organizator in izvajalec v nikakršni obliki ne podpirata pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te nagradne igre je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.
Organizator si pridržuje pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posreduje IP naslov in druge podatke sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte.
Organizator si pridržuje pravico, da izključi sodelujočega, za čigar priporočila je prejel vsaj eno pritožbo priporočenih prejemnikov, ki jim je ta sodelujoči priporočil sodelovanje v nagradni igri. Organizator si tudi pridržuje pravico, da izključi sodelujočega, za katerega je prejel pritožbo, da je priporočila posredoval drugim osebam, od katerih nima soglasja za kontaktiranje.
Če organizator sumi, da sodelujoči nagradno igro priporoča drugim osebam, katerih soglasja za kontaktiranje ta sodelujoči nima (spam), ga ima pravico pozvati, naj poda obrazložitev. Če sodelujoči obrazložitve ne poda v 24 urah po poslanem pozivu ali pa poda pomanjkljivo obrazložitev, ki ga ne opere suma, ga ima organizator pravico izključiti.
Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo priporočil in nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega in/ali prepoved nadaljnjih priporočil s strani sodelujočega.
Če obstaja sum, da se na priporočila ne odzivajo žive druge osebe, ali če obstaja sum, da priporočeni prejemniki pri svojem odzivu na priporočila uporabljajo kakršnakoli avtomatizirana sredstva, ali če se na priporočila ne odzivajo ročno, s samostojnim klikanjem na povezave v priporočilih, ima organizator pravico te sodelujoče izključiti.
Če obstaja sum, da se na lastna priporočila kakorkoli odziva sodelujoči, ki je ta priporočila posredoval, ga ima organizator pravico izključiti.
Priporočeni prejemniki imajo pravico prijaviti žaljiva ali neprimerna priporočila sodelujočih na e-poštni naslov info@pekarna-pecjak.si z obvezno navedbo e-poštnega naslova kršitelja ali spletne povezave, ki jo je ta uporabil za priporočanje, in z opisom, zakaj naj bi bilo priporočilo neprimerno. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator ima pravico, da takega kršitelja izključi.
Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico izključiti.
Če obstaja sum, da je določeni sodelujoči goljufal ali ravnal v nasprotju s temi pravili, ima organizator pravico tega sodelujočega izključiti.

 

12. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so zaposlene pri Pekarni Pečjak, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

 

13. Druge določbe
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.
Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.
Organizator, izvajalec in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali izvajalec sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo. Organizator in si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

14. Kje se nahajajo ta pravila
Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani organizatorja.

 

15. Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).
Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Podjetje ContentNet, d. o. o., Ljubljanska 9 b, Kamnik, je pogodbeni obdelovalec pridobljenih osebnih podatkov v imenu organizatorja. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila in naročila, ki ga dobi od organizatorja.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.
Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (ali na e-poštni naslov info@pekarna-pecjak.si).
Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.
Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma, kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.
Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

Na spletni strani nagradne igre se uporablja t. i. piškotke (cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

 

16. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@pekarna-pecjak.si . Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi.

 

17. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega, po potrebi pa tudi druge udeležence.

 

Datum objave teh pravil: 1. 10. 2014

 

Pekarna Pečjak je ponosna dobitnica priznanja Inovativno živilo 2016 za testenine z visoko vsebnostjo beljakovin Pure.